HL richtigeBlick nl

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Schmitt NDT GmbH (Stand 01.04.2014)


1. ALGEMEN
1.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Schmitt NDT GmbH (verder te noemen Schmitt) en haar contractspartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Voorwaarden van de opdrachtgever verbinden Schmitt niet, behalve indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk door Schmitt zijn aanvaard, en gelden dan slechts ten aanzien van de alsdan specifiek vermelde overeenkomsten.

1.4 De vernietigbaarheid van één of meerdere bepalinge in deze algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van eerstgenoemde bepalingen zal dan wettelijke conversie plaatsvinden als bedoeld in art. 3:42 BW

 

2 AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
2.1 Indien Schmitt heeft vermeld dat haar aanbieding vrijblijvend is, is Schmitt bevoegd haar aanbod te herroepen binnen 8 werkdagen nadat Schmitt de aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever heeft ontvangen.

2.2 Mondelinge akspraken verbinden Schmitt slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door Schnitt zijn bevestigd.

2.3 Tenzij in de desbetreffende aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden gedurende normale werktijden. De normale werktijden zijn: maandag t/m vrijdag 08.00 –12 uur en  12.30-16.30 uur. Buiten deze werktijden elden andere tarieven, deze staan in de aanbieding vermeld.

2.4 Alle prijzen en aanbiedingen van Schmitt zijn gesteld in euro en zijn exclusief BTW en andere belastingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overgeengekomen.

2.5 Schmitt is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst de alsdab geldende tarieven in rekening te brengen. Schmitt is bevoegd de overeengekomen tarieven te verhogen indien de kosten en/of prijzen waarop de tarieven gebaseerd zijn daartoe aanleiding geven.

2.6 Indien opdrachtgever binnen een straal van 25 kilometer van het hoofdkaantor van Schmitt in Brielle is gevestigd worden geen (reis)kosten doorbeekend aan obrachtgever.

2.7 Idien opdrachtgever meer dan 25 kilometer van het hoofdkantoor van Schmitt in Brielle is gevestigd worden (reis)kosten dorbrekend aan opdrachtgever. Hierbij geldt: reistijd is arbeidstijd. In dat geval wordt per persoon die Schmitt voor de opdracht inzet een bedrag van Euro 1,00 per kilometer in rekening gebracht.

2.8 Wachturen worden in rekening gebracht tegen het overeengekomen uurtarief.

2.9 Tenzij de opdrachtgever terstond bij het opmaken  van het genummerde tidsrapport, dat na afloop van de werkzaamheden door Schmitt wordt opgemaakt, bezwaar maakt, zal voor de facturatie worden uitgegaan van het aantal uren dat op het genummerde tijdsrapport vermeld staat.

 

3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Schmitt is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

3.2 Levering van wettelijk goedgekeurd stellingmateriaal en hijswerktuigen, geschikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden, alsmede aansluiting en levering van elektriciteit, warmte, verlichtung en water volgens de geldende Nederlandse normgeving, dient verzoergd te worden door en geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.3 De opdrachtgever is verpflicht de werknemers van Schmitt de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde toegang tot terreinen, gebouwen en/of projecten te verlernen en staat er voor in dat alle daartoe benodugde formaliteiten zijn vervuld. Eveneens garandeert de opdrachtgever de naleving van de wetten en regelgeving rondom de veligheidsbepalingen en de arbeidsomstandigheden die verband houden met de werkzaamheden die in zijn opdracht worden gedaan.

3.4 De opdrachtgever is verplicht Schmitt tijdig alle relevante gegevens, informatie en documentatie te verschaffen, welke van belang is en/of kan zijn voor een behoorlijke en veilige uitvoerng van de opdracht en garandeert de juistheid daarvan.

3.5 De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, informatie en documentatie en is aanspakelijk voor alle directe of indirecte schade in de ruimste zin (waaronder begrepen schade aan de zijde van Schmitt geladen zoals ten gevolge van, maar niet beperkt tot, het vergeefs in actie komen van een contoleir/inspectuer), welke uit onjuistheid daarvan voortvloit of daarmee verband houdt. Eveneens zal de opdractgever Schmitt vrijwaren tegen alle aanspraken met betrekking tot enige schade als voornoemd.

3.6 Als Schmitt toerekenbaar tekortschiet in de nakomig van de overeenkomst komt zij pas in verzuim te verkeren nadat de opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling aan Schmitt de overeenkost binnen die redelijke termijn niet alsnog is nagekomen.

3.7 De termijn als bedoeld in het vorige lid vangt niet aan zolang Schmitt niet kan nakomen door overmacht, waaronder stakingen, oproer, terrorisme, maatregelen van overheids(wege), brand, ontploffing, extreme weersomstandugheden en/of te weinig beschikbaar personeel.

3.8 Ledere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden die niet voor rekening van Schmitt komen en/of redelijkerwijze niet door Schmitt konden worden voorzien, komt voor rekening van de opdrachtgever.

3.9 Schmitt zal eventuele chemische/gevaarlijke afvalstoffen in overeenstemming met de Wet Milieubeheer laten verwerken. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever.

 

4 OVERMACHT

4.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of ernstig bemoeilijkt als gevolg van een omstandigheid die niet aan schmitt kan worden toegerekend (overmacht), worden haar verplichtingen opgeschort. Gedurende de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Schmitt niet mogelijk is, is de opdrachtgever niet bevoegt de overeenkomst te ontbinden, noch bestaat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding.

4.2 Indien Schmitt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds verrichte respectievelijk het te verrichten deel afzonderlijk te factureren.

4.3 Van overmacht in de zin van dit artikel is onder meer sprake indien de nakoming wordt verhinderd door stakingen /waaroner mede zijn begtepen stakingen binnen Schmitt), stakingen, oproer, terrorisme, maatregelen van overheids(wege), brand, ontploffing, extreme weersonstandigheden en/of weinig beschikbaar personeel.

4.4 Schmitt heeft ook het recht zich overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Schmitt haar verbintenis had moeten nakomen.

 

5 BETALING

5.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bankrekening.

5.2 Na het verstrijken van de betalingstermin is de opdrachtgever onmiddelijk in verzum. Vanaf die datum is over de hoofsdom een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente, verhoogt met 2 procent.

5.3 Schmitt is bevoegd door de opdrachtgever gedane betalingen in mindering te doen strekken op alle verschuldigde rente en kosten of andere opeisbare vorderingen, ongedacht de mededelingen van de opdrachtgever bij betaling.

5.4 De opdrachtgever is niet bevoegd zich op opschorting of verrekening te beroepen.

5.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verder verplicht alle door Schmitt in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het omgelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten, ook voor zover deze kosten het door de rechter terzake toegewezen bedrag overtreffen.

 

6 KLACHTEN

6.1 De opdrachtgever dient ingeval van klachten ten aanzien van de werkzaamheden van Schmitt te reclameren binnen drie werkdagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

6.2 Klachten dienen te worden gemeid per aangetekende brief of per telefax, zo gedetailleerd mogelijk, onder vermeidung van alle relevante gegevens, waaronder begepen rapport- en certificaatnummers en factuur- en briefnummers.

6.3 Als de opdrachtgever voornemens is onderzoeg uit te (laten) voeren in verband met een vermoedelijke tekortkoming van Schmitt is hij verplicht Schmitt vóór aanvang van het onderzoek daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.  De opdrachtgever is eveneens verplicht Schmitt in de gelegenheid te stellen bij dat onderzoek aanwezig te zijn. Bij gebreke waarvan alle aanspraken van de opdrachtgever op herstel, vervanging, vernietging, ontbinding, intrekking va de opdracht en schadevergoeding en dergelijke vervallen.

6.4 De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen aan onderzoek naar de gegrondheid van zijn klachten door Schmitt. Opdrachtgever dient Schmitt vervolgens een redelijke termijn te bieden om de opdracht alsnog correct na te komen, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is. Schmitt dient in dit geval binnen 20 werkdagen na gegrondverklaring van de klachten van opdrachtgever met de herstelwerkzaamheden te beginnen.

6.5 Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van verstrekte opdrachten bestaan.

 

7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Schmitt neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en geen geval een resultaatsverplichting.

7.2 Schmitt is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wet uit onrechtmatige daad jegens haar opdrachtgever, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Schmitt, haar bestuurders of leidinggevende ondergeschijkten.

7.3 Indien enige uitsluiting van aansprakelijkheid niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Schmitt beperkt tot een bedrag gelijk aan tienmaal het terzake van de schadeveroorzakende werkzaamheden in rekening te brengen of reeds in rekening gebrachte honorarium. Schmitt zal te allen tijden gerechtigd zijn schade zelf te (doen) herstellen.

7.4 De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 7.3 zal nimmer meer bedragen dan 25.000 Euro.

7.5 Elke rechtsverordering jegens Schmitt verjaart een jaar het verrichten van de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft behoudens het geval dat de onregelmatigheid niet binnen die termijn had kunnen worden geconstateerd. In het geval de opdrachtgever de onregelmatigheid niet binnen de voornoemde termijn van een jaar had kunneb constateren is het bepaalde van artikel 6 lid 1 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in een dergelijk geval iedere rechtsvoedering verjaart 30 dagen na het tijdstip dat de opdrachtgever de onregelmatigheid heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Ledere aansprakelijkheid van Schmitt zal in ieder geval zijn vervallen 2 jaar na het verrichten van de door Schmitt verrichte werkzaamheden.

7.6 leder recht op schadevergoeding zal zijn vervallen indien de opdrachtgever niet, nadat Schmitt schriftelijk een (vermeende) vordering van de opdrachtgever defibitief heeft afgewezen, binnen 6 maanden na voornoemde schriftelijke mededeling, een eis in rechte heeft ingesteld.

7.7 De opdrachtgever zal Schmitt te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade waarvoor Schmitt jegens de opdrachtgever overeenkomstig deze voorwarden niet aansprakelijk zou zijn. De opdrachtgever zal in het hiervoor bedoelde geval Schmitt tevens schadeloos stellen voor de kosten, schade en interessen, welke het gevolg zijn van dergelijke aanspraken van derden.

7.8 De opdrachtgever ziet conform art. 3.3 van deze algemene voorwaarden toe op de naleving van alle geldende (wettelijke) (veiligheids)voorschriften en vrijwaart Schmitt voor alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet-naleving daarvan, waaronder aansprakelijk van Schmitt jegens haar werknemers op gromd van art. 7:611 BW. De opdrachtgever vrijwaart Schmitt eveneens voor alle schade die het gevolg is van niet-naleving van art. 3.4. van deze Algemene Vorwaarden.

7.9 Schmitt zal nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen die op grond van afgegeven rapporten en/of certificaten genomen worden.

 

8 OPSCHORTING, ONTBINDING EN BEEINDIGING

8.1 Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet is Schmitt bevoegd zonder dat zij schadeplichtig wordt de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding/beeindiging van de overeenkomst over te gaan, onverminderd haar bevoegdheid om schadevergoeding te vorderen.
Dit is geval indien:
... er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever ofwel aan de opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend, of diens faillissement wordt uitgesproken, dan wel;
... de opdrachtgever tekort schiet in één of meer van zijn verplichtingen jegens Schmitt, dan wel;
... Schmitt goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is c.q. zal zijn aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, en de opdrachtgever naar het redelijk oordeel van Schmitt niet voldoende zekerheid stelt voor nakoming van zijn verplichtingen.

8.2 Indien één van de in artikel 8.1 bedoelde omstandigheden zich voordoet is hetgeen Schmitt van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar.

8.3 Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Schmitt zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van der overeenkomst in redelijkheid niet meer van haar kan worden verwacht, is Schmitt bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8.4 De opdrachtgever kan de opdracht tuddentijds beeindigen voordat de opdracht is volltooid. Dit geschiedt tegen vergoeding van de reeds door Schmitt uitgevoerde werzaamheden te vermeerden met een redelijke vergoeding voor de resterende oeriode van 75% van het (resterend) positief contractsbelang voor Schmitt. Het voorgaarde is eveneens van toepassing in het geval van een overeemkimst voor onbepaalde tijd, indien de opdrachtgever niet de in artikel 8 vermelde opzegtermijn in acht neemt. Het recht op deze aanvullende vergoeding vervalt, indien de beeindiging het gevolg is van een toerekenbare tekrtkoming van Schmitt.

8.5 Bij opdrachten voor onbepaalde tijd (duuropdrachten) is de optrachtgever slechts bevoegd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Een redelijke opzegtermijn kan nooit minder dan drie maanden bedragen.

 

9 TERMIJNEN

Door of aan Schmitt opgegeven termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige prestatie dient Schmitt derhalve, in die gevallen waarin de prestatie nog mogelijk is, in gebreke te worden gesteld, waarbij Schmitt een mede op branche-gebruik gebaseerde redelijke termijn wordt gegeven om alsnog haar verplichtigen na te komen. Bij overschrijding van gebaseerd redelijke termijn wordt gegeven om alsnog haar verplichtingenna te komen. Bij overschrijding van deze verlengde termijn is de opdrachtgever, behoudens in geval van overmacht in de zin van artikel 4, bevoegd de overeenkomst te ondebinden voor zover er nog geen werkzamheden hebben plaatsgevonden. Schmitt is in een dergelijk geval niet schadeplichtig.

 

10 GEHEIMHOUDING

10.1 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens die als vertrouwelijk zijn aan te merken, afkomstig van de andere partij. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot de (inhoud van de) overeenkomst. D opdrachtgever is verder gehouden tot geheimhouden van alle op de (wijze van) uitvoering van de overeenkomst door Schmitt betrekking hebbende informatie, behoudens voor zover Schmitt voor openbaarmaking toestemming heeft gegeven.

10.2 Partijen zullen gegevens en informatie als bedoeld  in dit artikel niet aan derden ter beschikking stellen en aan hun personeel slechts bekand maken voor zover dit noodzakelijk is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.

10.3 Partijen zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding ten aanzien van de in dit artikel bedoelde ggevens en informatie verzekeren. Partijen zullen er voor zorgdragen dat hun werknemers de geheimhoudingsplicht naleven.

 

11 INTELLECTUELE EIGENDOM
De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van rapporten, certificaten, adviezen, audiovisuele materialen en overige aan de opdrachtgever verstrekte documenten (waaronder begrepen middels computerverbindingen, dan wel middels telecommunicatiemiddelen uitgebrachte online rapportages) berusten uitsluitend bij Schmitt. Het is de opdrachtgever slechts toegestaan deze te gebruiken nadat hij aan al zijn verplichtingen jegens Schmitt heeft voldaan en nadat hij voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Schmitt heeft verkregen.

 

12 OVERNEMING VAN PERSONNEL
Het is de opdrachtgever niet toegestaan tijdens de duur van de overeenkomst of binnen twee jaar na de beendiging van de overeenkomst een werknemer van Schmitt, of de aan haar gelieerde vennootschappen of ZZP-ers in dienst te nemen, tenzij dit geschiedt met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schmitt, op straffe van een boete van twee maal het bruto jaarsalaris dat de betreffende werknemer laatstelijk bij Schmitt of de aan Schmitt gelieerde vennootschap verdiende.

 

13 OVERDRACHT

De opdrachtgever zl geen rechten, voortvloeiende uit de overennkomst, overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Schmitt.

 

14 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

14.1 Op alle rechtsbetrekkigen tussen Schmitt en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten in alle rechtsverhoudingen in de ruimste zin des woords tussen Schmitt en de opdrachtgever.

14.2 Eventuele geschillen zullen worden besiecht door de Rechtbank te Rotterdam. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Schmitt om het geding aanhangig te maken bij de volgens de wet bevoegde rechter.