HL richtigeBlick nl

 

Disclaimer/Aansprakelijkheidsuitsluiting

 

1. Inhoud van de onlinepresentatie
De auteur verleent geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard die door het gebruik of niet-gebruik van de beschikbaar gestelde informatie resp. door het gebruik van verkeerde en onvolledige informatie werden veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten voor zover niet kan worden aangetoond dat de auteur met opzet of grof nalatig heeft gehandeld.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, onderdelen van de pagina of het complete aanbod zonder speciale aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

 

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina’s ('hyperlinks') die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, zou de auteur uitsluitend aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer de auteur kennis heeft van de inhoud en hij technisch in staat zou zijn en van hem in redelijkheid verlangd kan worden, het gebruik in geval van illegale inhouden te voorkomen.

De auteur verklaart uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de linkplaatsing geen illegale inhoud op de te koppelen pagina’s herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gekoppelde pagina’s. Hij distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhouden van alle gekoppelde pagina’s die na het plaatsen van de links werden veranderd. Het voornoemde geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor invoeren door derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waarvan de inhoud door externe schrijftoegangen kan worden bewerkt. Voor illegale, verkeerde of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die terug te voeren is op het gebruik of niet-gebruik van op deze wijze aangeboden informatie, berust de aansprakelijkheid uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

 

3. Auteurs- en merkrecht
De auteur streeft ernaar, de auteursrechten van de gebruikte foto’s, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, door hem zelf gemaakte foto’s, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het desbetreffende merkrecht en het bezitsrecht van de desbetreffend geregistreerde eigenaar. Alleen op grond van een vermelding kan er niet van worden uitgegaan dat het handelsmerk niet door rechten van derden beschermd is!

Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgemaakte objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. De vermenigvuldiging of het gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of afgedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

 

4. Gegevensbescherming
Voor zover binnen de internetaanbieding de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, geschiedt de invoer van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn - voor zover technisch mogelijk en in redelijkheid kan worden verlangd - ook toegestaan zonder vermelding van dergelijke gegevens resp. met vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik door derden van de binnen het kader van het impressum of vergelijkbare gegevens gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers evenals e-mailadressen voor de verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Gerechtelijke stappen tegen de verzenders van zogenaamde spammails zijn in geval van overtreding van dit verbod uitdrukkelijk voorbehouden.

 

5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetaanbieding van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet of niet meer volledig voldoen aan de van toepassing zijnde rechtstoestand, blijven de inhoud en de rechtsgeldigheid van de overige onderdelen van het document daarvan onverlet.